COVID-19

Targi Młodej Pary od zawsze są przestrzenią spotkań wystawców i narzeczonych — nie inaczej będzie tej jesieni! Podejmujemy wszelkie kroki, by zapewnić uczestnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zwiedzaniu oraz prezentowaniu swoich usług.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Was skrót najważniejszych informacji związanych z profilaktyką COVID-19 na najbliższych targach ślubnych.

I. Zabezpieczenie finansowe wystawców i zwiedzających Targów Młodej Pary 2022 (szczegóły w Regulaminie)

 1. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora wszystkie zakupione wejściówki dla zwiedzających pozostają ważne podczas kolejnego wydarzenia.
 2. Podobnie w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora zarezerwowane stoiska oraz zadatki wpłacone przez wystawców zostają przeniesione na kolejne wydarzenie. Jeśli uczestnik nie zaakceptuje nowej daty eventu — środki zostaną zwrócone.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne na Targach Młodej Pary 2022 za wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. *Stan na dzień 15.01.2022 r.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
 3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach — zalecenia dla wystawców

 1. Zaleca się wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług, powinien niezwłocznie telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
 2. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
 3. Do obowiązków wystawcy należy zapewnienie środków ochrony osobistej i preparatów do dezynfekcji rąk dla pracowników/osób świadczących usługi na stoiskach.

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach


TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Nastąpiła zmiana sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście wprowadzamy sprzedaż biletów wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące stoiska, rezerwacji, usług dodatkowych prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
 5. Zapewniamy możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
 6. Zadbamy o odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
 7. Tej jesieni rezygnujemy z pakietów startowych wraz z insertem, niedozwolone będzie również roznoszenie ulotek poza swoim stoiskiem.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wejściówki dostępne będą wyłącznie w formie online.
 2. Wpuszczone na targi zostaną wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
 3. Wyznaczone zostaną odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – jedna dla gości wchodzących na teren targów, druga dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 4. Powstanie bezpieczna przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren targów, poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki wydzielone zostaną strefy kolejki do wejścia w taki sposób, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 5. Zapewniamy bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 6. Wdrażamy system liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 7. Będziemy monitorować strefy wejścia, aby wchodzący mieli na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zapewnimy bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 1. Stawiamy na ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum i umożliwienie w jak najszerszym stopniu obsługi online.
 2. Punkt obsług wyposażony zostanie w osłony z plexi.
 3. Dopuszczeni do pracy zostaną jedynie pracownicy po kontroli temperatury ciała oraz wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 4. Przygotujemy bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
 5. Zobowiązujemy się do dezynfekowania powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy dokonywanie transakcji na miejscu, ale jedynie w formie rozliczeń bezgotówkowych. Zabezpieczone folią terminale płatnicze będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE

 1. Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS w trakcie montażu i demontażu stoisk.
 2. Zobowiązujemy Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu.
 3. Apelujemy również do Wystawców, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 1. Przygotowujemy sposoby funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
 2. Zapewniamy bezpieczne miejsce dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metry.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zobowiązujemy się do współpracy z obiektami w zakresie:

 1. Opracowania i przekazania szczegółowego planu zachowania higieny serwisowi sprzątającemu.
 2. Zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk, środków na bazie alkoholu w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.
 3. Przeszkolenia personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 4. Regularnego, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenia i dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury, jak: klamki, poręcze, balustrady, blaty.
 5. Przechowywania śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 6. Regularnego wentylowania pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 7. Wyposażenia wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący; regularnej kontroli stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenia kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 8. Zapewnienia obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

Zobowiązujemy się do współpracy z obiektami w zakresie

 1. Podejmowania wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
 2. Komunikowania (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 3. Zamieszczenia w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 4. Uruchomienia alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
Media partnerskie